कोटि तीर्थ

ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
यहां जाएं: भ्रमण, खोज

कोटि तीर्थ / Koti Tirth

तत्रैव कोटितीर्थ तु देवानामपि दुर्ल्लभम्।
तत्र स्नानेन दानेन मम लोके महीयते।।
चक्रतीर्थं तु विख्यातं माथुरे मम मण्डले।
यस्तत्र कुरुते स्नानं त्रिरात्रोपोषितो नर:।
स्नानमात्रेण मनुजो मुख्यते ब्रह्महत्यया।।


सम्बंधित लिंक

निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
सुस्वागतम्
टूलबॉक्स
अन्य भाषाएं